SVET ZAVODA:

Svet javnega vrtca oz. šole sestavljajo:

 • trije predstavniki ustanovitelja,
 • pet predstavnikov delavcev in
 • trije predstavniki staršev.

V javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu ali drugem zavodu, v katerem se za izvajanje programov za predšolske otroke oz. izobraževalnega programa oblikuje organizacijska enota, ter v javnih vrtcih in šolah, v katerih so organizirane enote vrtcev oz. podružnice šol, morajo biti v svetu zavoda enakomerno zastopani delavci in starši vseh organizacijskih enot, enot vrtcev oz. podružnic šol. Število članov in sestavo sveta v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu ali drugem zavodu, v katerem se oblikuje organizacijska enota, določi akt o ustanovitvi.
Člani sveta so imenovani oz. izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oz. izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oz. izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom otroka ali učenca.
Svet odloča z večino glasov vseh članov, če s tem zakonom ni drugače določeno.
Svet se lahko konstituira, ko so imenovani oz. izvoljeni vsi predstavniki, razen, če akt o ustanovitvi določa drugače.

Pristojnosti sveta
Svet javnega vrtca oz. šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oz. šole, sprejema program razvoja vrtca oz. šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oz. vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oz. izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oz. predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, vajencev, dijakov ali študentov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Člani sveta zavoda na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici

predstavniki ustanovitelja:

 • Marijana Habjanič
 • Slavica Trstenjak
 • Alojz Štuhec

predstavniki staršev:

 • Jožica Belšak
 • Martina Zorko
 • Tea Mlinarič

Predstavniki delavcev:

 • Andreja Majcen
 • Mateja Krajnc
 • Peter Korošec
 • Nataša Paldauf
 • Marjana Krajnc