Svetovalna delavka: Maja Martinuzzi, uni.dipl.psih.

Kontakt:

Tel.številka: 02 568 91 31

E-mail: maja.martinuzzi@vrtec-soncek.si

 

DELO SVETOVALNE SLUŽBE

Svetovalna delavka sodeluje s starši, strokovnimi delavci vrtca, vodstvom vrtca, in zunanjimi sodelavci z namenom, da v vrtcu ustvarimo čim boljše pogoje za dobro počutje in optimalni razvoj.

Delo poteka v  skladu s Programskimi smernicami svetovalne službe v vrtcih ter glede na dogovore z vodstvom in ostalimi strokovnimi delavci. Namenjeno je vsem otrokom in je usmerjeno predvsem v preventivo.
Njeno pomoč lahko pričakujete kot:
· posvetovanje ob otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težavah,
· posvetovanje ob vpisu in vključitvi otroka v šolo ali morebitni odložitvi šolanja,
· posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (razveza, ločitev, smrt, odvisnost in druge stiske, s katerimi se srečujete starši),
· svetovanje o možni pomoči otroku s težavami v razvoju ter nadarjenem otroku,…

V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju z vami pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnimi institucijami. Svetovalno delo v vrtcu temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru ter zaupnosti podatkov in je usmerjeno v dobrobit otroka. Starši se tako lahko na svetovalno delavko obrnete ob različnih situacijah, če potrebujete pomoč ali nasvet.

POSTOPEK PRIDOBITVE DODATNE STROKOVNE POMOČI (DSP) V VRTCU

S 1. januarjem 2019 je začel veljati Zakon o celostni obravnavi predšolskih otrok. S tem zakonom  Razvojna ambulanta (Center za zgodnjo obravnavo) izda mnenje o potrebni pomoči otroku, ki jo izvaja vrtec.

Če prepoznate starši sami ali če prepoznajo strokovni delavci ob preventivnih pregledih v okviru zdravstva ali strokovne delavke vrtca (vzgojiteljica vam preda Obvestilo vrtca otrokovemu osebnemu zdravniku) kakršnakoli odstopanja od pričakovanega razvoja, morate starši najprej do otrokovega izbranega zdravnika, ki vas nato napoti v Center za zgodnjo obravnavo. Tam bo vašega otroka pregledal zdravnik specialist pediater, ki lahko določi multidisciplinarni tim z namenom diagnostike, ocene zmožnosti in potreb otroka, priprave individualnega načrta pomoči družini itd. Po vseh opravljenih pregledih v centru, multidisciplinarni tim pripravi načrt pomoči družini oziroma zapisnik multidisciplinarnega tima, ki je podlaga za izvajanje dodatne strokovne pomoči v vrtcu.

Za več informacij v zvezi s postopkom pridobivanja DSP v vrtcu se lahko obrnete na svetovalno delavko vrtca. Informacije lahko dobite tudi na spletni strani  Predšolska vzgoja za otroke s posebnimi potrebami | GOV.SI .

 

PRVIČ V VRTEC

Otroka lahko vpišete v vrtec kadarkoli med letom, če je na voljo še kaj prostih mest, sicer pa vrtec februarja objavi javni razpis za vpis novincev za naslednje šolsko leto. Vpis predvidoma poteka v mesecu marcu. Če je prejetih vlog za vpis z začetkom šolskega leta več kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija. V skladu z 20. členom Zakona o vrtcih imajo prednost pri sprejemu v vrtec otroci  s posebnimi potrebami in otroci iz socialno ogroženih družin s potrdilom pristojnega centra za socialno delo. Več o prednostnih kriterijih za sprejem otrok v vrtec si lahko preberete na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2431/pravilnik-o-kriterijih-in-nacinu-sprejemanja-otrok-v-vrtec-soncek-sv–jurij-ob-scavnici . Šele s podpisom medsebojne pogodbe med vrtcem in starši šteje, da je vaš otrok vpisan in imate zanj zagotovljeno mesto v vrtcu.

V mesecu juniju boste vabljeni na Informativni sestanek za starše novincev, na katerem boste pridobili nekaj koristnih informacij o samem vrtcu in poteku uvajanja v vrtec. V mesecu avgustu boste izvedeli, v katero skupino bo vključen vaš otrok, hkrati pa boste povabljeni na uvodni spoznavni sestanek z vzgojiteljico. Takrat vas bo vzgojiteljica seznanila z delom v skupini in skupaj se boste dogovorili, kako bo potekalo uvajanje v vrtec. Zaželeno je, da vzgojiteljici poveste čim več o značilnostih, navadah in posebnostih vašega otroka, kajti tako bo vključitev otroka v vrtec veliko lažja.

Kaj vse je potrebno urediti pred samo vključitvijo v vrtec?

Ob sprejemu v vrtec (najpozneje prvi dan uvajanja) je potrebno predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. V mesecu pred samo vključitvijo otroka v vrtec je potrebno na pristojnem Centru za socialno delo oddati vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (Ob. 8,45) za znižano plačilo vrtca. V kolikor je otrok že bil vpisan v drug vrtec in gre za prepis v naš vrtec, je potrebno najprej urediti izpis iz omenjenega vrtca.

 

PREHOD V ŠOLO – ODLOŽITEV ŠOLANJA

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi zapisnika multidisciplinarnega tima odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši sami predlagate odložitev šolanja, ker menite, da vaš otrok ni pripravljen za vstop, oziroma če to predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

V primeru, da razmišljate o odložitvi šolanja, povejte to vzgojiteljici svojega otroka ali svetovalni službi. Skupaj se lahko pogovorimo o vprašanjih, ki jih imate in razlogih za skrb in poskušamo poiskati najbolj optimalno rešitev za vašega otroka.