Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki. Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itn. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.

Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.

 • Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (Kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. O varstvu vaših pravic se lahko posvetujete s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Osnovni šoli Sv. Jurij ob Ščavnici, Enota vrtec Sonček  je Katja Tretjak, univ. dipl. pravnik, zaposlena na delovnem mestu pravnica v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o., Mariborska cesta 69, 3000 Celje, dosegljiv na telefonski številki 059 340 912 oziroma elektronski pošti katja@czpp.si.
 • Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.
 • Ob vstopu otroka v vrtec le-ta mora staršem omogočiti postopno uvajanje otroka v vrtec, da smejo biti skupaj z njim v skupini, v obdobju, ki lahko traja več tednov.

Devet glavnih in moralnih zapovedi iz Konvencije o otrokovih pravicah:

 • Otrok – individuum živi svoje življenje.
 • Priznavanje otrokovih pravic brez kakršnega koli razlikovanja glede na vero, nacionalnost, pripadnost narodu in spolu.
 • Zagotavljanje pogojev za otrokovo materialno in duhovno blaginjo.
 • Otrokova pravica ohranjanja svoje identitete.
 • Otrokova pravica do lastnega izražanja.
 • Prepoved vmešavanja v otrokovo zasebno življenje, v družino, dom.
 • Pravica do življenjske ravni, ki ustreza otrokovemu telesnemu, umskemu, duhovnemu, naravovarstvenemu in družbenemu razvoju.
 • Ustvarjanje pogojev za posameznikov popolni razvoj in razvoj osebnosti, nadarjenosti ter umskih in telesnih sposobnosti.
 • Priznavanje otrokove pravice do počitka in prostega časa, igre in razvedrila.