Zadeva:          Informacije v zvezi s podpisom pogodbe za gradnjo: Novogradnja 5 oddelčnega vrtca s pripadajočimi prostori in povezavo na obstoječi vrtec

 

Dne 31.3.2023 je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici objavila javno naročilo za gradnjo: Novogradnja 5 oddelčnega vrtca s pripadajočimi prostori in povezavo na obstoječi vrtec. Rok za oddajo ponudb je bil 21.4.2023. Ponudbe so oddali štirje ponudniki, izveden je bil še postopek pogajanj, po v katerem je najugodnejšo ponudbo podal ponudnik MAKRO 5 GRADNJE, izgradnja objektov, d.o.o., Obrtniška ulica 005, Koper, 6000 Koper – Capodistria, v višini 2.551.547,04 EUR z vključenim DDV. Višina ponudbe je znotraj zagotovljenih sredstev v proračunu in NRP občine.

Z izbranim ponudnikom se je dne 24.5.2023, ob 12. uri v prostorih Kulturnega in upravnega središča v Svetem Juriju ob Ščavnici podpisala izvajalska pogodba.

Rok izvedbe prične teči s podpisom pogodbe in je 115 dni za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo in 300 dni za gradnjo, kar pomeni, da bo gradnja predvidoma zaključena do 12.7.2024.

Pogodbo sta podpisala župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Andrej Vrzel, dr.vet.med. in direktor podjetja MAKRO 5 GRADNJE, izgradnja objektov, d.o.o., Igor Hvastja univ.dipl.inž.grad.

Za strokovni nadzor nad gradnjo bo skrbelo podjetje UNIPROJEKT SVETOVANJE IN NALOŽBE D.O.O., z vodjo nadzora mag. Jožetom Grobelnikom, dipl. ekon., inž. gr.

Za izvedbo projekta ima občina sklenjeno pogodbo o sofinanciranju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, v višini 1.172.667,07 EUR, na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024. V kolikor bo ponovno odprt javni razpis EKO-SKLADA za pridobitev nepovratnih sredstev za gradnjo skoraj nič energijskih stavb splošnega družbenega pomena, bomo projekt prijavljen tudi za pridobitev teh sredstev. Ali bo razpis objavljen, in ali bo projekt izpolnjeval razpisne pogoje zaenkrat še ni znano.

Sveti Jurij ob Ščavnici, 24.5.2023

                                    Župan občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Andrj Vrzel, dr.vet.med., lr                                               

Za medije