V šolskem letu 2020/2021 smo se skupaj s šolo vključili v 3-letni projekt Zavoda RS za šolstvo Varno in spodbudno učno okolje (v nadaljevanju VSUO). Projekt usposablja tim in kolektiv z vmesnimi aktivnostmi, ki do konca usposabljanja privedejo do strategij varnega in spodbudnega učnega okolja. Strategije se tako oblikujejo na ravni šole in vrtca ter umestijo v letni delovni načrt šole in vrtca. Projekt VSUO nam preko izvajanja aktivnosti z učenci/otroki in kolektivom omogoča poglobitev zavedanja o pomenu dobre klime in počutja tako na ravni kolektiva, kakor tudi razreda, skupine in posameznika. Prav tako bomo okrepili veščine vodenja skupine otrok za dobro vključenost in zmanjšanja vedenjskih težav, izpopolnili čustveno in vedenjsko pismenost z namenom krepitve različnih oblik čustvenega in socialnega učenja tudi pri učencih/otrocih, se seznanili z razlogi neželenega vedenja učencev/otrok in se urili v strategijah za preprečevanje slednjega, spoznali razliko med konflikti in nasiljem ter osvojili veščine povezovanja in podpiranja procesov v kolektivu. Vsebine projekta v vrtcu vključujemo v pedagoške konference, v strokovne aktive, pri delu z otroki in s starši. Cilj projekta je na ravni VIZ ustvariti sistematičen pristop h graditvi varnega in spodbudnega učnega okolja).